Regulamin

REGULAMIN SKLEPU LODYKOSMOS

§1. Definicje

Sklep - platforma internetowa dostępna w domenie www.lodykosmos.pl/b2b-oferta zarządzana i administrowana przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – SUPER SMAKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 961396, NIP: 113-305-38-17, Regon: 521455510, kapitał zakładowy: 100 000 zł, adres: ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa, realizujący Usługi i będący stroną Umowy z Klientem;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, będąca stroną Umowy o Współpracę i korzystająca z Sklepu bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Klientem nie może być konsument.

Regulamin – niniejszy regulamin;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy kupna- sprzedaży określonych Produktów;

Umowa Współpracy - umowa ramowa zawarta między Klientem a Organizatorem w formie pisemnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w wykonaniu której Klient może składać Zamówienia na zakup Produktów za pośrednictwem Sklepu;

Internetowy Serwis Płatności – serwis internetowy umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznej udostępniony w Systemie, w tym zapewniony przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym;

Produkt/ Produkty – produkt lub produkty, których opis znajduje się w Sklepie, które Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu poprzez złożenie Zamówienia;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie, w szczególności Usługa prowadzenia Konta oraz usługa zamawiania Produktów;

Konto - przydzielona Klientowi część Sklepu, za pomocą której zarejestrowany Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepie, w szczególności składać Zamówienia;

 

 

§2. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczonych Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym warunki prowadzenia Konta oraz składania Zamówień przez Klientów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@supersmaki.pl

3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa. Treść Regulaminu, w przypadku korzystania przez Klienta z Usług za pośrednictwem Sklepu, stanowi treść zawartej umowy. Sprzedawca świadczy Usługi za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem.

4. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Klient, w celu zagwarantowania możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Sprzedawca posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym odpowiednie licencje, w szczególności do strony internetowej Sklepu, a także do logotypów i nazw Produktów zamieszczanych w Sklepie, umożliwiające Sprzedawcy prowadzenie sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu. Kupujący nie nabywa praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani licencji do dóbr wskazanych z zdaniu poprzedzającym w jakimkolwiek zakresie, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

7. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany elementów i funkcjonalności Sklepu.

§3. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu przeglądanie treści i informacji udostępnionych w Sklepie, w tym treści reklamowych dotyczących Produktów, korzystanie z innych usług dostępnych w Sklepie, w tym przejście do innych stron lub podstron Sprzedawcy.

2. Sprzedawca świadczy Klientom usługę prowadzenia Konta; w tym umożliwia składanie Zamówień w celu dokonania zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu.

3. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. urządzenie końcowe Klienta jest podłączone do sieci Internet,

b. na urządzeniu końcowym Klienta zainstalowane jest oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej,

4. Złożenie Zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu jest możliwy pod warunkiem, że:

a. Klient posiada aktywne Konto w Sklepie;

b. Klient posiada aktywne konto poczty elektronicznej (email),

c. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script; niemożliwe jest korzystanie z Internet Explorer

§ 4. Usługa prowadzenia Konta

1. Dokonywanie zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klientów posiadających Konto w Sklepie.

2. Celem założenia Konta, Klient powinien wykonać następujące czynności podczas procedury rejestracji:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wskazanie poprawnych i aktualnych danych identyfikacyjnych i teleadresowych Klienta lub przedstawiciela wskazanego w Umowie Współpracy, reprezentującego Klienta (w tym adresu email);

b) zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu a także innych udostępnionych podczas procedury rejestracji dokumentów, w tym Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies;

c) akceptacja postanowień wskazanych w pkt b) dokumentów poprzez zaznaczenie checkboxu;

d) ustawienie hasła dostępu Konta;

e) kliknięcie na link wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Wraz z wysłaniem zgłoszenia rejestracyjnego dana osoba oświadcza, że:

a) jest odpowiednio umocowana do działania w imieniu i na rzecz Klienta;

b) dane podane w formularzu rejestracji Konta są prawdziwe i aktualne;

4. Aktywacja Konta następuje po potwierdzeniu, że firma, z której pochodzi dany użytkownik ma zawartą Umowę Współpracy. Po weryfikacji danych Sprzedawca wysyła potwierdzenie rejestracji Konta.

5. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

6. W ramach usługi Konta, Sprzedawca utrzymuje Konto Klienta, umożliwia Klientowi zapoznanie się z prezentacją Produktów, udostępnia interaktywny formularz Zamówienia oraz dostęp do historii Zamówień.

7. Klient może zarządzać Kontem poprzez dokonywanie odpowiednich ustawień Konta. Klient zobowiązany jest do aktualizowania danych identyfikacyjnych i teleadresowych umieszczonych na Koncie.

8. Klient zobowiązuje się do ochrony hasła dostępu do Konta, w szczególności nie udostępniania hasła osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta poniesione z powodu udostępnienia hasła do Konta osobom nieuprawnionym lub wejścia w jego posiadanie przez takie osoby z uwagi na nienależytą ochronę hasła.

9. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta i żądania jego usunięcia w każdym czasie bez podawania przyczyny. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu. Wypowiedzenie umowy prowadzenia konta nie ma wpływu na Zamówienia złożone do chwili otrzymania przez Sprzedawcę żądania usunięcia Konta. Klient zdaje sobie sprawę, że wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta powoduje niemożliwość składania dalszych Zamówień.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta, także poprzez usunięcie Konta w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) naruszenie przez Klienta warunków Umowy Współpracy, Regulaminu i innych wiążących dokumentów;

b) wskazania nieprawdziwych lub utrzymywania nieaktualnych danych na Koncie;

c) działania na szkodę Sprzedawcy lub osób trzecich

11. Klient może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej.

§ 5. Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta w Sklepie.

2. W celu złożenia Zamówienia należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi informacjami udostępnionymi w Sklepie na temat cen, rodzajów i właściwości Produktów, w tym ich gramatur, składu, rodzaju opakowania.

3. Zamówienie jest złożone po wykonaniu przez Klienta następujących czynności:

- dokonanie wyboru rodzaju Produktu spośród udostępnionych w Sklepie, wskazanie liczby i rodzaju opakowania;

- wybór daty dostawy Produktu;

- wykonanie kolejnych czynności technicznych zgodnie z pojawiającymi się informacjami lub komunikatami;

- kliknięcie przycisku „Zamówi i zapłać”;

- dokonanie płatności zgodnie z § 6 Regulaminu.

4. Skutecznie złożone przez Klienta Zamówienie w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży określonych Produktów w wykonaniu Umowy Ramowej. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesłane zostało potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa kupna-sprzedaży Produktów.

5. Modyfikacja Zamówienia jest możliwa jedynie przed dokonaniem przez Klienta płatności.

6. Klient otrzymuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

§ 6. Płatność

1. Klient dokonuje zapłaty ceny za Produkty zgodnie z Zamówieniem poprzez udostępnione przez Sprzedawcę metody płatności, w szczególności:

a) szybki przelew on-line

b) dokonanie płatności elektronicznej za pośrednictwem Internetowego Serwisu Płatności, udostępnionego w Sklepie. Szczegółowe informacje o warunkach płatności i przelewów internetowych znajdują się w regulaminie Internetowego Serwisu Płatności. Dla dokonania zapłaty za Zamówienie za pośrednictwem Internetowego Serwisu Płatności (aby proces został przeprowadzony poprawnie) niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Systemu płatności online i innych dokumentów udostępnionych przez Internetowy Serwis Płatności przed dokonaniem zapłaty.

2. W trakcie składania Zamówienia w Internetowym Serwisie Płatności znajduje się informacja o terminie, w jakim Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. Brak płatności przez Klienta we wskazanym czasie ma skutek w postaci anulowania Zamówienia przez Klienta.

3. Realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność. Produkty zostaną dostarczone zgodnie z Umową Współpracy, w terminie wskazanym przez Klienta na etapie składania Zamówienia. W przypadku braku wiadomości w głównym folderze konta pocztowego, zaleca się sprawdzenie folderu „SPAM” oraz pozostałych folderów, a w dalszej kolejności kontaktowanie się z Sprzedawcą: e-mail: biuro@supersmaki.pl

4. W razie stwierdzenia, że dane Zamówienie złożono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania Produktów w normalnym trybie, Sprzedawca ma prawo anulowania danego Zamówienia lub zablokować Konto.

§ 7. Cena Produktu

1. Cena Produktu wyrażona jest w PLN (złotych polskich) i jest ceną NETTO. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT . Zgodnie z Umową Współpracy i na warunkach w niej określonych, do ceny może zostać doliczony koszt dostawy w zależności od wartości Zamówienia.

2. Całkowita i ostateczna wartość Zamówienia znajduje się w podsumowaniu Zamówienia i jest widoczna przed ostatecznym zatwierdzeniem transakcji.

3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena zakupionego Produktu nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogłyby się pojawić w odniesieniu do Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona do transakcji zakupu Produktów dokonanej za pośrednictwem Sklepu na dane wskazane w Koncie Klienta.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą mailową na adres wskazany przez Klienta znajdujący się w Koncie, na zasadach i w terminach wynikających z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w obowiązującym w aktualnym brzmieniu.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Sprzedawca może zamieszczać na stronie Sklepu treści reklamowe.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta spowodowane podaniem przez niego błędnych lub nieprawdziwych danych. Klient powinien weryfikować i aktualizować znajdujące się dane osobowe i teleadresowe oraz zgodność informacji umieszczonych w potwierdzeniu Zamówienia z danymi zawartymi w złożonym przez niego w Zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki i szkody wynikające z niezapoznania się przez Klienta z Regulaminem.

§ 8. Reklamacje

1. Zawiadomienia o nienależytym wykonaniu lub niewykonaniu Usług w Sklepie, nieprawidłowym działaniem Sklepu lub Internetowego Serwisu Płatności, należy dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@supersmaki.pl lub pisemnie na adres Smaczni.pl ul. Jubilerska 10, 00-939 Warszawa

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Klienta oraz opis przyczyny reklamacji.

3. Organizator ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Odpowiedź w sprawie zgłoszenia reklamacyjnego jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

§ 9. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do:

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

- wprowadzania do Sklepu, w tym w szczególności w formularzu rejestracji Konta, danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych.

- niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Sklepu.

2. Zakazane jest prezentowanie przez Klienta w Użytkownika jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. zawierać treści dyskryminujących w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

c. zawierać treści pornograficznych;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

3. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Sprzedawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych) jest Sprzedawca. Administrator danych dopełnia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą przed rozpoczęciem zbierania danych - w przypadku gdy dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której one dotyczą, albo bezpośrednio po uzyskaniu danych – gdy dane pozyskiwane są z innego źródła np. od kontrahenta.

2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności Polityka prywatności – lodykosmos.pl, dostępnej na stronie Sklepu. Administrator przetwarza dane w celu:

§ 11. Pliki „cookies”

Szczegółowe informacje o plikach „cookies” zawarte są w Polityce Cookies Polityka cookies – lodykosmos.pl .

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca może dokonywać zmian w Regulaminie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających ze zmian przepisów prawa, a także zmian w zakresie lub sposobie świadczenia usług przez Sprzedawcę. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu i terminie ich wejścia w życie, nie krótszym niż 14 dni, Sprzedawca poinformuje poprzez informację umieszczoną w Sklepie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od terminu wejścia w życie wskazanego w Sklepie. Do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25.07.2022r.